Pronouns (Zamirler)

Zamirler ismin yerini tutan kelimelerdir. Özel isimler (Ali, Micheal gibi) veya cins isimler (köpek, gül, arabaları gibi) yerine kullandığımız kelimelerdir. Cümle içindeki görevi kimi zaman nesne kimi zaman özne olsa da zamirlerin temel görevi kendisinden önceki kelimeyi tekrar etmek yerine kelimenin yerini tutmasıdır. Mesela, “I missed Ayşe. I will write a letter to her (Ayşe).” Nesne görevinde kullanılan Ayşe yerine onu anlamına gelen her kullanıldığı gibi pek çok cümlede isimler yerine okuyucunun veya dinleyicinin neyden bahsettiğimizi bildiği durumlarda zamirleri kullanabiliriz. Türkçe’de bir zamire ek ekleyerek ‘o – ona’ gibi yeni zamirler türetirken İngilizce’ de her zamir için farklı bir kelime kullanılır. Ben derken ‘I’ kullanırken beni, bana derken me kullanırız. İngilizce’de Subject (Özne) ve Object (Nesne) zamirlerinin yanı sıra Reflexive (Dönüşlülük), Possessive (Sahiplik), Demonstrative (işaret) zamirleri gibi pek çok zamir türü var. Bugün sizlerle en sık kullandığımız object ve subject pronouns’ a göz atacağız.

 

Subject Pronouns (Özne Zamirleri)

Özne zamirlerini cümlede özne pozisyonunda olan kelimeler yerine kullanırız. Örneğin, ‘Ayşe araba sürebilir,’ yerine ‘She can drive a car,’ diyebiliriz. Bir kadından bahsederken o demek için She erkekten bahsederken He deriz. Cansız bir nesneden, bitkiden ve hayvandan bahsederken It deriz. Eğer cansız nesne, bitki ve hayvan birden fazlaysa They deriz ve insanlardan bir gruptan bahsederken onlar demek için They kullanırız. Biz derken We, sen derken You ve kalabalık bir gruba siz derken yine You kullanırız. Özne zamirleri her zaman ana fiilden önce ve genelde cümlenin en başında kullanılır. Yani fiillerden sonra ve cümle sonunda özne zamirlerini kullanamayız. İngilizce gramer yapısına uygun değildir.

I                I will watch TV tonight.                                               Bu akşam TV izleyeceğim.

You          You will fall asleep on that couch.                             O koltukta uyuya kalacaksın.

We           We always share our notes.                                       Her zaman notlarımızı paylaşırız.

They        They usually eat out.                                                    Onlar genelde dışarıda yerler.

He            He drives his car very fast.                                          O çok hızlı araba sürer.

She          She never forgets what you tell her.                        O ona ne söylediğini asla unutmaz.

It              It can sting you.                                                              O seni sokabilir.

You          You play games with him.                                             Sen onunla oyun oynuyorsun.

 

Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

Nesne zamirleri cümlede fiilden sonra gelen nesne görevini taşıyan kelimelerin yerine kullanılır. Onu, ona anlamlarına gelir. Hem -i hem -e halinde kullanılır. Örneğin, ‘Can you give me the book?’ (Kitabı bana verebilir misin?), ‘I helped him.’ (Ona yardım ettim.) Beni, bana için ‘me’; seni, sana için ‘you’; onu, ona için him (he), her (she), it (it) kullanırız. Onları, onlara derken ‘them’; bizi, bize derken ‘us’; sizi, size derken ‘you’ kullanırız.

Me           Can you show me your photos?                     Bana fotoğraflarını gösterebilir misin?

You          They blame you about the argument.           Tartışmayla ilgili seni suçluyorlar.

Us            My mother always calls us.                              Annem her zaman bizi arar.

Them      I have never seen them before.                       Onları daha önce hiç görmedim.

Him          She loves him.                                                     O onu seviyor.

Her           We didn’t invite her.                                          Onu davet etmedik.

It               We didn’t water it.                                             Onu sulamadık.

You           She can teach you Math.                                  O size matematik öğretebilir.

372    |   0